Algemene voorwaarden LiNK art company B.V.

Printbare versie van de Algemene Voorwaarden LiNK art company B.V. (PDF)

1 Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten tussen LiNK art company B.V., statutair gevestigd te Bosch en Duin en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossier nr. 51455013 (hierna: "LiNK") en haar wederpartij (hierna: de "Opdrachtgever"), tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 De toepasselijkheid van de door de Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.3  Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. LiNK en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

2 Offertes en totstandkoming overeenkomst

2.1 Tenzij een schriftelijke termijn voor aanvaarding is gesteld, zijn alle aanbiedingen en offertes van LiNK vrijblijvend.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat deze schriftelijk door LiNK aan de Opdrachtgever is bevestigd of indien LiNK uitvoering aan een opdracht of overeenkomst geeft.

3. Prijzen

3.1 De prijzen zijn vermeld in Euro’s exclusief belastingen, order-, administratie-, transport- en/of installatiekosten en zijn gebaseerd op levering af magazijn van LiNK.

3.2 Indien de prijsbepalende factoren, waaronder de kosten van de lonen, belastingen, rechten en lasten, na het aangaan van de opdracht of overeenkomst een verhoging ondergaan, is LiNK gerechtigd haar prijzen dienovereenkomstig te verhogen.

3.3 Door LiNK gemaakte kennelijke vergissingen of verschrijvingen, kunnen door LiNK worden hersteld zonder dat de Opdrachtgever aan de kennelijke vergissing of verschrijving enig recht kan ontlenen.

4 Betaling

4.1 Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, dient betaling van de aan LiNK verschuldigde bedragen te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist en is hij vanaf die datum over het openstaande factuurbedrag tot aan het tijdstip van de algehele voldoening de wettelijke rente verhoogd met 3 (drie) procent verschuldigd.

4.2 Betalingen van de Opdrachtgever strekken in de eerste plaats in de mindering van de kosten, vervolgens in mindering de verschuldigde rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom.

4.3 LiNK is te allen tijde bevoegd afdoende zekerheidsstelling dan wel gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling als voorwaarde voor (de continuering van) de levering te stellen.
 
4.4 Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor zijn rekening. Deze kosten worden vastgesteld op 15 (vijftien) procent van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 125,- (honderdvijf en twintig euro). Het in dit lid bepaalde laat onverlet de overige aan Link toekomende rechten uit de wet, de tussen de partijen gesloten overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden.

4.5 De Opdrachtgever is verplicht alle door LiNK gemaakte kosten te vergoeden die verband houden met een gerechtelijke procedure waarbij de Opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk is gesteld, ook voor zover deze het door de rechter ter zake toegewezen bedrag overtreffen.

4.6 Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

4.7 Verrekening met vorderingen op LiNK is niet toegestaan. In geval van faillissement, surseance van betaling of beslag aan de zijde van de Opdrachtgever, wordt al hetgeen hij dan aan LiNK verschuldigd is direct opeisbaar en kan LiNK terstond verrekenen.

5 Aansprakelijkheid

5.1 LiNK is niet aansprakelijk voor enige schade van de Opdrachtgever of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en/of indirecte schade, gederfde winst, immateriële schade en bedrijfsschade behoudens opzet of grove schuld door LiNK. Voorts is LiNK, behoudens opzet of grove schuld door LiNK, evenmin aansprakelijk voor fouten van haar personeel, dan wel van personen, die door LiNK in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of opdracht worden ingeschakeld.

5.2 Indien LiNK, onverminderd het bepaalde in artikel 5.1, toch aansprakelijk kan worden gehouden, is deze aansprakelijkheid van LiNK beperkt tot het verzekerd bedrag dat onder de (bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering van Link voor uitkering in aanmerking komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van LiNK beperkt tot maximaal driemaal (3) de factuurwaarde van de opdracht of overeenkomst, althans tot dat gedeelde van de opdracht of overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek vervalt een aanspraak tot schadevergoeding indien niet binnen een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij de Opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

6 Levering

6.1 Levering geschiedt af magazijn van LiNK. De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen om het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is LiNK gerechtigd de zaken op de slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

6.2 De door LiNK opgegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief en dus geen voor de voldoening bepaalde termijn als bedoeld in artikel 6:83 van het Burgerlijk Wetboek. Bij overschrijding van de door LiNK opgegeven leveringstermijn dient de Opdrachtgever LiNK schriftelijk in gebreke te stellen en aan Link een redelijke termijn te stellen om alsnog uitvoering te geven aan de opdracht of overeenkomst.

6.3 Indien LiNK gegevens behoeft van de Opdrachtgever voor de uitvoering van de opdracht of overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever deze juist en volledig aan LiNK ter beschikking heeft gesteld.
 
6.4 In geval van overmacht, alsmede indien door – al dan niet verwijtbaar – handelen of nalaten van de Opdrachtgever of een derde vertraging is ontstaan, wordt de levertijd ten minste verlengd met de duur van de vertraging.

6.5 LiNK is gerechtigd leveringen in gedeelten uit te voeren en afzonderlijk te factureren.

6.6 De Opdrachtgever is verplicht de geleverde zaken onverwijld na de levering te (doen) onderzoeken op afwijkingen. Indien de geleverde zaken kwalitatief en/of kwantitatief niet voldoen, dan dient de Opdrachtgever LiNK hiervan per ommegaande, docht uiterlijk binnen 8 (acht)dagen na datum levering, schriftelijk in kennis te stellen. Deze schriftelijke inkennisstelling dient een duidelijke omschrijving te bevatten van de gebreken en/of tekorten.

6.7 Ingeval gebreken niet direct bij de levering waarneembaar zijn, is de Opdrachtgever gehouden om LiNK onverwijld na de ontdekking doch uiterlijk na 8 (acht) dagen na de ontdekking schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven, bij gebreken waarvan de Opdrachtgever al zijn aanspraken op LiNK verliest.

6.8 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens LiNK en de door LiNK bij de uitvoering van een opdracht of overeenkomst betrokken derden, één (1) jaar na de datum van de levering aan de Opdrachtgever.

7 Overmacht

7.1 LiNK is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

7.2 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten heeft LiNK in geval van overmacht het recht om, naar haar keuze, de uitvoering van de opdracht of overeenkomst op te schorten tot de overmacht heeft opgehouden te bestaan, dan wel de opdracht of overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke mededeling, zonder dat LiNK gehouden is tot enige schadevergoeding.

7.3 Indien LiNK bij het intreden van een situatie van overmacht al gedeeltelijk aan haar uit de opdracht of overeenkomst voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan is LiNK gerechtigd de reeds verrichte prestaties afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

8 Wijzigingen

8.1 LiNK is te allen tijde bevoegd om wijzigingen door te voeren in de opdracht of overeenkomst. LiNK zal de Opdrachtgever een maand voor de datum waarop de wijzigingen van kracht zullen worden op de hoogte stellen van de wijzigingen.

9 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij LiNK partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980 (ook wel het Weens Koopverdrag genoemd) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

9.2 De bevoegde rechter te Amsterdam is bevoegd om van alle geschillen die mochten ontstaan tussen LiNK en de Opdrachtgever voortvloeiende uit of in verband met (de uitvoering van) de overeenkomst of opdracht, alsmede in verband met deze Algemene Voorwaarden, kennis te nemen. LiNK heeft tevens het recht het geschil aan de volgens de competentieregels bevoegde rechter voor te leggen.

Not Just Another Canvas on the Wall